Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie is SOMS?

Ons website-adres is: https://www.anneliesschuurman.nl. Deze website is een initiatief en eigendom van:

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Schuurman

Wilhelminstraat 81

7001 GV Doetinchem

T: 06 23965641

E: info@anneliesschuurman.nl

KvK: 64146030

 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Voor aanmeldingen voor managementassistentie worden uw e-mailadres en bedrijfsgegevens verzameld en bewaard. Het e-mailadres wordt uitsluitend benut om uw inschrijving vast te leggen en daarover met u te communiceren. Als u bij het aanmelden ook uw naam invult worden ook die gegevens bewaard.
Persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden ter beschikking gesteld. U ontvangt geen ongewenste e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door SOMS verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • om u te informeren over nieuwe berichten en diensten van SOMS;
 • om met u in contact te kunnen treden, te reageren op door u gestelde vragen, door middel gebruik van het contact- of inschrijvingsformulieren op de website(s), of het versturen van een email;
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van SOMS. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website (zie Google Analytics);
 • voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.

Google Analytics

De website van SOMS gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.
Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist.

 

Inhoud van en informatie op de website

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld zijn voor u gratis raadpleegbaar. SOMS garandeert niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren.

SOMS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website en de nieuwsberichten, virussen op de website en de nieuwsberichten of het niet correct functioneren van de website.

U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

 

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (’Google’). Deze functie dient ertoe onderscheid te kunnen maken of een invoer door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze geschiedt. De service omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en vindt plaats conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelingen op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd volgens de Europese overeenkomst gegevensbescherming ’Privacy Shield’, wat handhaving van de in de EU geldende standaard van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u hier.

 

Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van SOMS (belangenafweging).

Bewaartermijn

SOMS bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of gedurende de wettelijke termijnen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

SOMS zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen)nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de beveiliging van de website met een SSL-certificaat, de installatie van diverse beveiligingsplug-ins die er voor zorgen dat ‘niet bevoegden’ encryptie van data krijgen te zien of versleutelde communicatie.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u, onder voorwaarden, het recht van bezwaar, het recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot uitoefening van uw recht(en) sturen naar: info@anneliesschuurman.nl. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat SOMS zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven. SOMS zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking niet aan.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door SOMS. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Iedere aanpassing van deze verklaring wordt via de bij ons bekende mailadressen doorgegeven.

 

Contact

Als er vragen zijn over deze privacy policy of over andere zaken stel ze dan via info@anneliesschuurman.nl.